<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
           
 

เกศริน  กลิ่นหนูุ
 
 

สุรางค์  ชาวคำเขต
 
 

ข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุล
 
 

บรรเจิด อินสุพรรณ
 
           
 

สุดาภรณ์ อินสุพรรณ
 
 

ณัชริน สิทธิตัน
 
 

แสงเดือน ชัยปัญหา
 
 

นริศรา โกเสนตอ
 
           
 


 
 


 
 


 
 


 
           
 


 
 


 
 


 
 


 
           
 


 
 


 
 


 
 


 
           
 


 
 


 
 


 
 


 
           
 


 
 


 
 


 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com