<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

 
 
 


บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา : ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด สร้างสุขในใจด้วยพระรัตนตรัยและ อริยสัจ 4
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา : ณัชริน สิทธิตัน
ปีการศึกษา : 2554
 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด สร้างสุขในใจด้วยพระรัตนตรัยและอริยสัจ 4aกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 81 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด สร้างสุขในใจด้วยพระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 จำนวน 12 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สร้างสุขในใจด้วย
พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ดังนี้ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ใช้สูตร E1/E2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ใช้การทดสอบค่าที  (t - test)   การวิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 
 
     ผลการศึกษาพบว่า
          1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด สร้างสุขในใจด้วยพระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.12/85.83
 
          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 โดยข้อรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากกว่าเรียนจากหนังสือเรียน รองลงมา คือ เมื่อได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วส่งผลให้นักเรียนเข้าใจในเรื่อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ 4 มากขึ้น
  
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com