<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

 
 
 

ชื่อ - นามสกุล

นายบรรเจิด อินสุพรรณ

วัน เดือน ปีเกิด

7 มีนาคม 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน

27 หมู่ 8 ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  57240

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2533 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฎเชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

   
ประสบการณ์ด้านการงาน

พ.ศ. 2541 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านห้วยหาน
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2542 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนอนุบาลหล่ายงาว
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2545 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2552 ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

   
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา  :    รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                    (สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา   :      บรรเจิด  อินสุพรรณ
ปีการศึกษา  :      2554


     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเิตอร์ช่วยสอนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 90 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

     เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แบบประเมินผลงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 ฉบับ

     การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ดังนี้ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ใช้สูตร E1/ E2   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใช้การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์         ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ  87.21/84.48 และประสิทธิภาพแต่ละเรื่องดังนี้ 88.96/85.83,  87.00/86.00, 86.37/85.17, 86.41/84.50, 86.96/83.50,  87.48/84.00, 87.37/85.00, 87.22/83.00  และ 87.07/83.33 ตามลำดับแสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยการทดสอบที (t- test ) มีค่า t  เท่ากับ  28.67 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่กำหนดไว้  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  โดยข้อรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบและการนำเสนอที่น่าสนใจ  รองลงมาคือเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเองนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้

 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com