<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

 
 
 

ชื่อ - นามสกุล

นางสุรางค์ ชาวคำเขต

วัน เดือน ปีเกิด

16 เมษายน 2506

ที่อยู่ปัจจุบัน

134/5 หมู่ 2 ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  57240

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2523 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2529 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูเชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

   
ประสบการณ์ด้านการงาน

พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเวียงผาพญากอง
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2535 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

   
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย  :  สุรางค์  ชาวคำเขต
ปีการศึกษา  :  2551

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช เฉลี่ยร้อยละ 79.83 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 65 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการทดลอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com