<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
  ประวัติผู้วิจัย
 
 
 

 

 
 

ชื่อ - นามสกุล

นางข้องจิต   พิรมย์พันธ์นุกุล

วัน เดือน ปีเกิด

1  ตุลาคม  2499

ที่อยู่ปัจจุบัน

30 หมู่ 12 ตำบล แม่คำ  อำเภอ แม่จัน  จังหวัด เชียงราย  57240

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2509 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่คำ ( ประชานุเคราะห์ )
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2515  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. 2518  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2525  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี ( ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                 
   
ประสบการณ์ด้านการงาน

พ.ศ.2523  ครู 1 โรงเรียนบ้านปงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2525  ครู 2 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2534  อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านสันธาตุ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2540 อาจารย์ 2โรงเรียนบ้านแม่คำ ( ประชานุเคราะห์ )
อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

                
 
สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
ชื่อผู้ศึกษา  :  ข้องจิต   พิรมย์พันธ์นุกุล
ปีที่ศึกษา    :  2551
ที่ปรึกษางานวิจัย  :
                นางอลินรัทธิ์   จันทร์เลน        ศึกษานิเทศน์ที่ปรึกษาด้านวิจัย         
                นางเกศริน   กลิ่นหนู              ที่ปรึกษาด้านสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์      

     
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)   สำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ที่เรียนวิชา สาระภาษาไทย ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  2  หมู่เรียน  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  และทำการสุ่ม  ใช้เป็นกลุ่มทดลอง  1  หมู่เรียน  กลุ่มควบคุม 1 หมู่เรียน  จำนวนทั้งหมด  67  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  3  ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.75  แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 - 1.00  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ช่วยสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  0.6 - 1.00   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

           1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ 84.51/ 86.28 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

     2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  มีคะแนนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

          3. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ในภาพรวม  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียน  ในระดับมาก  รายการที่มีค่าความพึงพอใจสูงสุด  ได้แก่  การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีอื่น ๆ  และมีอิสระในการคิดการตัดสินใจ  มากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีบรรยาย
กับผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  ปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยของ     การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการเรียนด้วยวิธีบรรยาย

 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com