<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
  ประวัติผู้วิจัย
 
 
 

 

 
 

ชื่อ - นามสกุล

นางเกศริน   กลิ่นหนู

วัน เดือน ปีเกิด

21 กันยายน 2510

ที่อยู่ปัจจุบัน

254 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2527 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พ.ศ. 2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามชุกวิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี (สหกรณ์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประสบการณ์ด้านการงาน

พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองยายเงิน
อำเภอ ด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี     
พ.ศ. 2538-2541  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง ครู คศ. 2
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
ชื่อผู้วิจัย  :  เกศริน    กลิ่นหนู
ปีการศึกษา  :  2551
ที่ปรึกษางานวิจัย  :
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล     ที่ปรึกษาด้านวิจัย         
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม   ที่ปรึกษาด้านสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ที่เรียนวิชา สาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน  2  หมู่เรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) และทำการสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 หมู่เรียน กลุ่มควบคุม 1 หมู่เรียน จำนวนทั้งหมด 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 3 ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.75 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

     1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.2 / 86.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

     2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) มีคะแนนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

     3. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระเพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ในภาพรวม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียน ในระดับมาก รายการที่มีค่าความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีอื่น ๆ และมีอิสระในการคิดการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีบรรยายกับผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระ
เพิ่มเติม (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการเรียนด้วยวิธีบรรยาย

 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com