<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

 
 
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  :  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ
                  STAD  และการสอนปกติ  ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ชื่อผู้ศึกษา   :  นริศรา โกเสนตอ
สาขาวิชา  :   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีที่ทำการศึกษา
  :  2560
__________________________________________________________________________

             ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยวิธีการสอนแบบ STAD และการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ STAD กับการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ
โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อวิธีการสอนแบบ
STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ได้แก่
ห้องเรียนที่ 1 คือ นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 30 คน  เป็นห้องเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และห้องเรียนที่ 2  คือ นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน 31 คน
เป็นห้องเรียนที่เรียนโดยใช้รูปการสอนปกติ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม(Cluster  Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่มของการสุ่มตัวอย่าง  

             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 23 แผน
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 23 แผน แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 เล่ม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ทดสอบสมมุติฐาน t-test และการบรรยายความเรียงประกอบตาราง

          สรุปผลการศึกษา

             1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนปกติ ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ  ที่ระดับ .01

             2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 
ที่เรียนเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยรวมได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.08
และคะแนนการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 44.42  ซึ่งคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01                            

             3.  ความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอนแบบ STAD  ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) โดยภาพรวมผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75,  = 0.42)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ


กิตติกรรมประกาศ

             ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ด้วยวิธีการสอน
แบบ STAD และการสอนปกติ  ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากนายเสน่ห์  กันธะมูลและนายสมเพชร  ปันซางคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์)  นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขาแหย่งพัฒนา นายสุกัญพล  วันดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ
นายณัฐพงศ์ ยศวังใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ  นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
และนายทรงศักดิ์  ดวงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนงาม ที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างดียิ่ง จนนผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ด้วยวิธีการสอนแบบ STAD และการสอนปกติ  ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์    

             ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์
ที่ให้ความอนุเคราะห์ การทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สืบต่อไป

 

นริศรา  โกเสนตอ
ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

 
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com