<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

 
 
 


บทคัดย่อ

ชื่อการศึกษา : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา : แสงเดือน ชัยปัญหา
ปีการศึกษา : 2554
 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว

 

     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3จำนวน 30 คนโดยใช้การสุ่มอย่าง่าย ( Simple Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 4 ชุดประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)และค่า t-test(Dependent)

 
     ผลการศึกษาพบว่า
          1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ คือ 85.27/86.33
 
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.53 คิดเป็นร้อยละ 38.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.55 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.20 คิดเป็นร้อยละ 85.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.56 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
 
          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด กฎหมายใกล้ตัว โดยภาพรวมผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.51)
  
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com