<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
-: ฝ่ายงานกิจการนักเรียน :-
 
   
   
   
 

นางสุรางค์ ชาวคำเขต
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
 
   
           
 
 

นายนิพน  พรมจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการ (มัธยมฯ)
 
 

นางอำไพ เอี่ยมอุไร
งานประกันชีวิต
 
 

นางพรรณงาม  มานพภาพ
งานสหกรณ์โรงเรียน
 
 

นางทิพวรรณ อิ่่นแก้ว
หัวหน้างานกิจการ (ประถมฯ)
 
 
           
 
 

นางณัชริน สิทธิตัน
งานอนามัย
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
เทศบาลจำลอง
 
 

นายปฏิภาณ นาดี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการ (มัธยมฯ)
 
 

นางฉัตรนภา รักพงษ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
 
 
           
 
 

นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์
อาหารกลางวัน
 
 

นางรุ่งอรุณ  นะที
อาหารเสริม (นม)
 
 

นางสาวนิจจารีย์ โพธิกัน
งานสหกรณ์โรงเรียน
 
 


นางรัตติยา  คันธิยะ
อาหารกลางวัน

 
 
           
 
 

นายสุริยพงศ์  ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com