<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
-: ฝ่ายงานบริหารทั่วไป :-
 
   
   
   
 

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
 
   
           
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
 
 

นายปฏิภาณ นาดี
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
 
 

นางรจเรศ ฤทธิมนตรี
งานเทคโนโลยี
 
 


นางสาวปิยะพร ก้อนแก้ว
งานระบบสารสนเทศฯ

 
 
           
 
 

นายไพฑูรย์  สุธรรมมะ
พนักงานช่างไม้ ระดับ ๕
 
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
   
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com