<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
-: ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ :-
 
 
 
   
 

นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
 
   
           
 

นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ นานา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 

นางรุ่งอรุณ  นะที
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 
           
 
 

นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์
อาหารกลางวัน
 
 

นางรจเรศ ฤทธิมนตรี
งบประมาณ
 
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com