<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
         
 
 

นายณรัฐนันทน์ ทะระมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
     
 
 

น.ส.สิริญาดา กิตติรัตนทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
           
 
 

นายนิพนธ์ พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางอำไพ เอี่ยมอุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุรางค์  ซาวคำเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางทิพวรรณ อิ่่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 

นางณัชริน สิทธิตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางแสงเดือน ชัยปัญหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวศิริพร คำพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางฉัตรนภา รักพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวนริศรา โกเสนตอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 

นางรุ่งอรุณ  นะที
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา
ครู ชำนาญการ
 
 

นางรจเรศ ฤทธิมนตรี
ครู ชำนาญการ
 
 

นายสุทธา แก้วปันมา
ครู ชำนาญการ
 
 
           
 
 
 
 

นางสาวสุพัทยา วัดวง
ครู ชำนาญการ
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
ครู
 
 

นายปฏิภาณ นาดี
ครู
 
 

นางนิจจารีย์ แจ่มเกิด
ครู
 
 
 
 
 
 

นางสาวลัดดาพร จันทาพูน
ครู
 
       
           
 
 


นางสาวรัตติยา  คันธิยะ
ครูอัตราจ้าง (วิกฤติ)

 
 


นางนิตยา  มูลประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

 
 

นายสุริยพงศ์  ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง
 
 


นางสาวกิตติวรา  ชัยโย
ครูอัตราจ้าง

 
 
           
 

 
 
 


นางสาวปิยะพร ก้อนแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นายไพฑูรย์  สุธรรมมะ
พนักงานช่างไม้ ๕
 
     
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com