<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
-: ฝ่ายบริหารงานบุคคล :-
 
 
 
 
 

นายณรัฐนันทน์ ทะระมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 

น.ส.สิริญาดา กิตติรัตนทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
           
 
 

นางสุรางค์  ซาวคำเขต
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
 
 

นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
 
 

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
 
 

นางสาวนริศรา โกเสนตอ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มัธยมฯ
 
 
           
 
 

นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประถมฯ
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com