<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
  วิสัยทัศน์ (vision)
 
       
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียน : LIIC และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
 
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
       
     พัฒนาและส่งเสริมสนันสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
เป้าประสงค์ (Goal)

 
 


     ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม

     ๒. ครูทุกคนมีการพัฒนาสู่เส้นทางครูมืออาชีพ และจัดกระบวนการเรียนการสอบแบบการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีในชั้นเรียน : LIIC เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีการพัฒนาเหมาะสมกับวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ ๓

     ๓. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ด้วยกระบวนการ ATDUC (นำหน้าวิชาการ เงินงานโปร่งใส ระเบียบวินัยดี สามัคคีทำงาน ประสานชุมชน)

 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com