<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
 
   

นายสาธิต  ต๊ะสุข
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
   
           
 

นายถนอม  นาใจ
ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นายสุพจน์ ซาวคำเขต
กรรมการที่ปรึกษา


นายกาบ มณีวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิวัฒน์ ชาวคำเขต
กรรมการที่ปรึกษา
 
           
 

นนายทวีศักดิ์ พงษ์ปวน
กรรมการที่ปรึกษา

นางฟองคำ สุธรรมน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอารียา เทพทิพย์
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
 
           
 

นายวิโรจน์ จี้ระมาตย์
ผู้แทนครู

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
 
           
 

นายสมเพช ปันซางคอน
กรรมการและเลขานุการ


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com