<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 


Pilot Tele-Center for Rural Area Education and Development 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ
       โครงการนี้จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความพร้อมของโครงสร้างมูลฐาน องค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร โดยจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหน่วยสนับสนุน เพื่อที่จะสร้างสังคมของการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศให้เกิดขึ้นในชนบทจังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ดังต่อไปนี้
 
       ๑.เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 
       ๒. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงรายจำนวน ๒๑ โรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย  
       ๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมครู รวมทั้งบุคคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
       ๔. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโอกาสของการรับรู้ข้อมูลตลอดจนการเรียนรู้สู่ประชาชน โดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของชุมชนในชนบท
 
       ๕. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชนบท
 
       ๖. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในจังหวัดเชียงราย  
       ๗. เพื่อศึกษา ทดลองเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้ในโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
และการแพร่กระจายของคลื่น ด้านคุณสมบัติในการรับส่งข้อมูล ผลกระทบสัญญาณรบกวน ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
 
 

                

 
 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
  - หน่วยงานหลัก
     ๑. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     ๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  - หน่วยงานสนับสนุน
     ๑. กระทรวงศึกษาธิการ
     ๒. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๑. โรงเรียนในโครงการต้นแบบจำนวน ๒๑ โรงเรียน
     ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.เชียงราย
     ๓. ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ใน จ.เชียงราย
     ๔. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย

  

 
 

                

 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com