<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 


 
 
ประวัติและสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)


 
 
     ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมา ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนอนุบาลแม่คำ (บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุแปลงที่  ๙๑๐ หมู่ที่  ๘ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่  ๑๓ ไร่ ๗๖ ตารางวา  โดยเปิดทำการเรียนการสอนครอบคลุมเขตบริการ ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลแม่คำ (บ้านแม่คำประชานุเคราะห์) มาเป็นโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) จนถึงปัจจุบัน
     โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนหลักซึ่งมีโรงเรียนมาเรียนรวม ๑ โรง  คือโรงเรียนบ้านสันนา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลแม่คำ ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาประเภท ๑  (โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีนักเรียนชาย ๒๕๘ คน นักเรียนหญิง ๒๖๗ คน รวม ๕๒๕ คน มีบุคลกรครูทั้งสิ้น  ๓๐ คน  พนักงานราชการ ๑ คน บรรณารักษ์ห้องสมุด ๑ คน โดยมี นายเสน่ห์  กันธะมูล เป็นผู้บริหารโรงเรียน  และนายวิโรจน์  จี้ระมาตย์  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
    ชุมชนสถานศึกษามีเขตบริการ ๕ หมู่บ้าน คือ
          - หมู่ที่ ๒  ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
          - หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
          - หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
          - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
          - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
และมีชุมชนจาก เขตบริการอื่นรวมทั้งตำบลแม่ไร่ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มาเข้าเรียนด้วย
     ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเหนือ นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจทำให้มีผลกระทบทางการศึกษา โดยโรงเรียนต้องจัดหาทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลกระทบจากโรคเอดส์ และกำพร้าบิดา มารดา ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
     วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของประชากรในเขตบริการ คือ การรดน้ำอวยพรปีใหม่ สรงน้ำพระธาตุ การถวายทานสลากภัตร ประเพณียี่เป็ง และมีแหล่งเรียนรู้ ภายในท้องถิ่นที่สำคัญคือ วัดแม่คำ วันโชติการาม วัดสันนา สถานีอนามัยตำบลแม่คำ และที่ทำการไปรษณีย์ตำบลแม่คำ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการอื่นเป็นอย่างดี  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ   เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรต่างๆเข้ามาใช้บริการของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าประสงค์
 
 
 

                

 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com