<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<

 
 
     ๑.๑ หลักสูตรสถานศึกษาฉบับ ๒๕๖๑ และปรับปรุง
     ๑.๒ มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
     ๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๘
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๙
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๐
     ๑.๔ ผลการประเมินด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๘
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๙
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๐
     ๑.๕ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
     ๒.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
     ๒.๓ สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
             - ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
             - ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
     ๓.๓ โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
     ๓.๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ๓.๕ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ๓.๗ โครงงานอาชีพ
     ๓.๘ โครงงานคุณธรรม
 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com