<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
รวม
๑.

นายสม นาใจ

พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๑

๒ ปี
๒.

พระภิกษุจันทร์ วงศ์ธานี

พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๓
๒ ปี
๓.

พระภิกษุมูล ซาวคำเขต

พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๔๖๔
๑ ปี
๔.
พระภิกษุจันทร์ วงศ์ธานี
พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๗
๓ ปี
๕.
พระภิกษุน้อย คำเงิน
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๖๘
๑ ปี
๖.
นายปิงหย่า อุมุ้ง
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๑
๓ ปี
๗.
นายแปลก ใจปินตา
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๕
๕ ปี
๘.
นายสมบูรณ์ ติยวลีย์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๘
๓ ปี
๙.
นายอินตา ซาวคำเขต
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๐
๒ ปี
๑๐.
นายบุญตัน ชัยศรีมา
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑
๑ ปี
๑๑.
นายบุญสม รายะนาคร
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๒
๑ ปี
๑๒.
นายบุญเติง เยาว์ธานี
พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๔
๒ ปี
๑๓.
นายเงิน ใจปินตา
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕
๑ ปี
๑๔.
นายแปลก ใจปินตา
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๑
๖ ปี
๑๕.
นายอุทัย มูลประเสริฐ
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๑ ปี
๑๖.
นายแปลก ใจปินตา
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๐๒
๔ ปี
๑๗.
นายทวี ซางสุภาพ
พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๙
๑๗ ปี
๑๘.
นายสุวรรณ ธีรพลอำพัน
พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๓
๔ ปี
๑๙.
นายไพโรจน์ เปรมทอง
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒
๙ ปี
๒๐.
นายมานพ ไชยลาม
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๘
๖ ปี
๒๑

นายบุญธรรม ธรรมบุตร

พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๕
๗ ปี
๒๒.
นายเสน่ห์ กันธะมูล
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com