<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม <<
 

พ.ศ. ๒๕๓๐ เข้าประกวดโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้าประกวดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถม ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ระดับอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนระดับ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าประกวดแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (ประเภททีม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอ อันดับที่ ๒ ระดับจังหวัดทางทันตสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าประกวดห้องสมุดขนาดใหญ่ดีเด่น ได้รับรางวัลอันดับที่ ๓ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าประกวดห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑ ระดับอำเภอ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นโรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ปลอดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนสนับสนุนครูเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการต้นแบบ ปี ๒๕๔๓ สำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความโครงการ ได้รับรางวัลรองอันดับ ๑ ระดับอำเภอแม่จัน ผนึกเยาวชนไทยด้านภัยไข้เลือดออก
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลที่ ๒ โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๓
พ.ศ. ๒๕๔๙ นายวิโรจน์ จี้ระมาตรย์รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักการอ่านดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๔๙ นางข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุล ได้รับรางวัลครูรักการอ่านดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓


     - นายเสน่ห์ กันธะมูล ได้รับการประเมินคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ช่วงชั้นที่ ๓) ตามมติ อ.ค.ก.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐
     - นายเสน่ห์ กันธะมูล ได้รับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ (T.A.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ สาขาบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
     - นายเสน่ห์ กันธะมูล ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
     - นายวิโรจน์ จี้ระมาตย์ ได้รับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
     - นางสายหยุด อนุวงศ์ ครูชำนาญการ ได้รับการประเมินเป็นครูรักการอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลห้องสมุดขนาดใหญ่ดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประเภทที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๑ โรงเรียน ให้เข้าโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับองค์การสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้เข้าร่วมโครงการ Y Green School ของมูลนิธิ Y.M.C.A. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ชนะเลิศกองเชียร์กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
     - ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค
     - ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางของ สพท.เชียงราย เขต ๓
     - ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ัรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมตามโครงการ Y Green School ของมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. (Y.M.C.A) เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
     - ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา
     - พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลโรงเรียนชนะเลิศโครงการส้วมสุขสันต์ (โรงเรียนขนาดกลาง)

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ :
     - รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลผลิตต่อชุมชน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดการบริหารจัดการโครงการในระดับโรงเรียน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     - นายนิพนธ์ พรหมจันทร์ ได้รับรางวัลครูดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
     - นายพิพัฒน์ พรมหาลา ได้รับรางวัลครูดีคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
     - รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยม สพป.เชียงราย เขต ๓
     - รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม สพป.เชียงราย เขต ๓
     - นางทิพวรรณ อิ่นแก้ว ได้รับรางวัลครูรักการอ่านดีเด่น สพป.เชียงราย เขต ๓
     - โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
     - ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ระดับภาคเหนือ
     - นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานครูยอดเยี่ยมจากการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบ ICT
ร่วมกับโครงการทรูปลูกปัญญา ณ ประเทศสิงคโปร์
     - นายบรรเจิด อินสุพรรณ  และนายเสน่ห์ กันธะมูล  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างเว็บเพจประเภท CMS 
ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
     - นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา และนายเสน่ห์ กันธะมูล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงินการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
     - เด็กชายเดชดำรงค์ นันทชัยพงศ์ และเด็กชายบุญหลง พระสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างเว็บเพจประเภท CMS ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
     - เด็กชายทักษิณ ชัยชุม และเด็กหญิงธัญสุดา จันทาคำ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒     
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ :
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัล เหรียญเงิน“ระดับประเทศ” หนี่งโรงเรียน หนี่งนวัตกรรม  เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในชั้นเรียนเอลไอไอซี(LIIC: Learning Innovativeness ICT in Classroom) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     - นายเสน่ห์ กันธะมูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยม  ด้านการบริหารจัดการโดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา ของโครงการทรูปลูกปัญญาและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย ICT ณ สาธารณรัฐเกาหลี
     - นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานครูยอดเยี่ยม ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีบูรณาการกับสื่อดิจิตอลทรูปลูกปัญญา 
หัวข้อ “7T To Student Centric” ร่วมกับโครงการทรูปลูกปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วย ICT ณ สาธารณรัฐเกาหลี
    - นายเสน่ห์ กันธะมูล และนางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา เป็นวิทยากรแกนนำ ระดับประเทศ แนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญาแก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ทั้ง 4 ภูมิภาค(ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้)
     - โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
     - เด็กชายวัสสา ชาวคำเขต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้คะแนนสอบ 
O-Net  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยสูงสุดระดับประเทศ และได้คะแนนสอบเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาศิลปะ
     - นายบรรเจิด อินสุพรรณ และนางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
ระดับชั้น ม.๑-๓ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๓
     - เด็กหญิงธัญสุดา จันทาคำ และเด็กหญิงบุษณีย์กร พรมมินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
     - นายภูธเนศ ลือราช และนายอานนท์ ซาวคำเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗:
    - นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ ได้รับรางวัล"ครูดีเด่น"กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
    - นางสุรางค์ ชาวคำเขต ได้รับรางวัล"ครูดีเด่น"กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
    - โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง

 
 

                

 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com